Sourcing Agent

Amy Huo

Chris Chen

Davy Ye

Dolphin Wang

Figo Cheng

Hero Lin

Jack Chen

Jack He

Lee Liu

Leo Li

Mandy Li

Piet Jiang